شرکت فنی و مهندسی سافر جهت تکمیل تیم پشتیبانی، از متقاضیان واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
–  آقا و خانم (از ۲۰ تا ۳۵ سال)
–  آشنا به کار با کامپیوتر و تلفنهای همراه هوشمند
–  دارای روحیه یادگیری  و کار تیمی
–  سکونت در یکی از محل های مورد درخواست (مشخص شده در فرم درخواست استخدام)
واجدین شرایط فوق میتوانند  جهت تکمیل فرم اقدام نمایند.

استخدام

  • مدرك تحصيلي (به ترتيب آخرين مدرك)رشته تحصيليمعدل كلتاريخ پاياننوع دانشگاهنام مؤسسه آموزشي 
    Add a new row
  • نام سازمان يا شركتسمت / شغلمدت همکاریتاريخ قطع همکاریشماره تلفنمتوسط حقوق دریافتیعلت ترك خدمت 
    Add a new row